indlæser

FORSIDE

Virans desinfektion / Overfladedesinfektion 5 liter

Virans desinfektion / Overfladedesinfektion 5 liter

DKK 499,00 DKK 623,75
Antal
 
Generel desinfektion af alle vaskbare over-flader som maskiner, håndtag, armlæn, bordplader, diske, gelændere, armaturer, toiletsæder m.m.

Indeholder < 5% Kvaternær Ammoniumforbindelse.
pH ca. 7,5.

Pga. efterspørgslen kan levering tage op til 7 arbejdsdage fra bestillingen gennemføres. Men vi kan producere i store mængder, da vi har råkemien liggende.

Læs Politiets anvisninger her:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/opfordringer-vedroerende-kollektiv-trafik

Læs fx BUPL's avisninger her: https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/

BRUGSANVISNING:

Før desinfektion rengøres og skylles/tørres efter med rent vand.
Spray på og vent 10-20 minutter. Tør even-tuelt efter med en helt ren klud eller aftør-ringspapir.
Overflader som kommer i berøring med levnedsmidler og kød skal vandafskylles efter desinfektion.

OVERFLADE DESINFEKTION:

ADVARSEL: Forårsager alvorlig øjenirritation.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kon-taktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende irritation: Søg læge-hjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, med-bring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Bær beskyttelseshandsker. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.