indlæser

FORSIDE

Mugfjerner 500ml / Effektiv mod mug og skimmelsvamp

Mugfjerner 500ml / Effektiv mod mug og skimmelsvamp

DKK 65,00 DKK 81,25
Antal
 
Professionelt produkt som fjerner mug/skimmelsvamp på: klinker, silikone- og cementfuger, gips, sten, osv.
Kan anvendes både ude/inde.
Må ikke anvendes på: poleret marmor, sart glasering, emalje m.v.
Beskyt planter, tekstiler, træ, metal.
Lithostone Mugfjerner

Beskrivelse:
Et specialprodukt fra Lithostone programmet til keramik, stenfliser og porcelæn.
Lithostone Mugfjerner er en brugsklar specialrens, som er baseret på aktive klorforbindelser, der har mange rense- og desinfektionsegenskaber.
Tekniske specifikationer:
Vægtfylde: ca. 1,1 g/cm³
Udseende: klar, gullig væske.
Lugt: skarp.
pH-værdi: ca. 13
Antændelsespunkt: Ikke relevant
Opløselighed i vand: fuldstændig

Egenskaber
Lithostone Mugfjerner fjerner sort skimmel - jordslåethed og mug samt misfarvning forårsaget af planter. Produktet virker hurtigt og effektivt og har en langvarig forebyggende virkning mod ny vækst.
Anvendelsesområde
Til fjernelse af skimmel og meldug/mug fra cement- og silikonefuger, fliser og plastdele i sanitærområder samt fjernelse af vækster på mursten, beton, natursten og lignende overflader.

Brugsanvisning
Skru først den børnesikrede hætte af, og erstat den med spraytoppen. Drej dysen til “spray”, og sprøjt produktet på de berørte overflader fra en afstand af ca. 15 til 20 cm. Lad produktet virke i 10 til 20 minutter. Er pletterne meget genstridige, gentages behandlingen efter ca. 10 minutter. Fjern herefter produktet fuldstændigt fra overfladen med rigeligt vand og en stiv børste eller hård svamp. Sæt den børnesikrede hætte på flasken igen, og rens spraytoppen med vand.

Bemærk venligst: kan forårsage lyse pletter på tekstiler. Sprøjt ikke på planter, tekstiler og metaller så som jern, kobber, nikkel, aluminium osv. Skyl straks evt. stænk af med rigeligt vand. Må ikke anvendes på poleret marmor o.a. kalkholdige eller glaserede fliser og emalje. Vi anbefaler stærkt, at produktet altid afprøves på et område, der ikke ses særligt meget, før det tages i brug.
Tip: Hvis der er kraftig skimmelvækst på elastiske fuger, anbefales det at fjerne fugematerialet, sprøjte rigeligt med Lithostone Mugfjerner i den åbne fuge og til sidst lukke fugen med nyt fugemateriale.
Dækning: op til 5m² pr. 500 ml.

Opbevaring
Tag sprøjtetoppen af flasken efter brug, og skyl med rigeligt vand. Luk flasken med den børnesikrede hætte. Opbevares mørkt og køligt (frostfrit). Flasken skal stå op. Produktet er holdbart min. 10 måneder.

Miljøbeskyttelse
Overfladeaktive stoffer er bionedbrydelige iht. EU's bestemmelser.

Bortskafning: det fortyndede produkt kan blandes med spildevand. Beholderne er lavet af miljøvenligt polyethylen (PE). Rengjorte beholdere kan bortskaffes via genbrugsordninger.
Sikkerhed

Indhold: natriumhypoklorit; ikke-ioniske overfladeaktive stoffer; hjælpestoffer.

Risiko- og sikkerhedssætninger: Irriterende for øjnene
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke indåndes. I tilfælde af kontakt med øjnene, skal man straks rense med rigeligt vand og derefter søge lægehjælp. Ved nedsvælgning skal der straks søges lægehjælp, og beholderen eller etiketten skal medbringes og fremvises.
Må ikke blandes med syre. Må ikke bruges sammen med andre produkter pga. risiko for dannelse af farlige gasser. Må kun bruges i områder med god udluftning.
Førstehjælp: tag straks tøj af, der er blevet gennemvædet af rensevæsken. Gå ud i frisk luft, hvis spray er blevet indåndet. Vask området grundigt med sæbe og vand i tilfælde af hudkontakt. I tilfælde af kontakt med øjnene skal man rense grundigt med rigeligt vand og derefter søge lægehjælp. I tilfælde af nedsvælgning må man ikke forårsage opkastning. Hvis rensevæsken nedsvælges ved en fejltagelse, skal man drikke rigeligt med vand og søge lægehjælp.

Nødprocedurer: Hvis væsken spildes eller løber ud, skal den absorberes med f.eks. sand, savsmuld eller et universalbindemiddel. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation på stedet. Produktet er ikke brændbart. Brandslukningsforanstaltninger i henhold til omgivelserne. Særlig eksponeringsrisiko kan opstå fra væsken, antændelige produkter og gasser fra disse: klor (Cl2). Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd: indåndingsapparat med selvstændig luftforsyning.
Yderligere oplysninger kan findes i materialesikkerhedsdatabladet.
ADR2003: produktet er ikke farligt.

Emballage
500 ml flaske med børnesikret hætte (10 pr. kasse)