indlæser

Handelsbetingelser B2B

Almindelige handelsbetingelser B2B Lithostone 2020Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt, for Lithostone 2020.Tilbud, ordrebekræftelse og priser:


Alle skriftlige tilbud er gældende i 30 dage, hvilket betyder at tilbuddet skal accepteres indenfor de 30 dage, fra dateringen af tilbuddet. Såfremt der ved modtagelse af tilbuddet skulle være uoverensstemmelser om det aftalte er det købers pligt, skriftligt at gøre opmærksom på dette, således at tilbuddet kan blive rettet. Alle priser afgives ekskl. moms. Lithostone hjælper gerne med at anslå forbrug, men er uden indflydelse på de faktiske forhold og kan ikke holdes ansvarlig for forkert beregnet mængde, og deraf afledte følger.

Leje af udstyr beregnes fra leveringsdatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Weekender og helligdage beregnes ikke.


Betalingsbetingelser:


Lithostones sædvanlige betalingsbetingelser er 21 dage netto., medmindre andet er skriftligt aftalt. Efter forfaldsdato beregnes rente med den til enhver tid gældende procesrente.


Ejendomsforbehold:


De solgte varer forbliver Lithostones ejendom indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.


Levering i Danmark:


Ved ordreafgivelse inden kl. 12.00 på en almindelig arbejdsdag, leveres varerne, sædvanligt den følgende arbejdsdag. Ved modtagelsen er det modtagers pligt, på transportdokumenterne at påføre eventuelle transportskader, såfremt transportør kan fremvise kvitteringer uden påtegninger, anses varerne som leveret uden skader. Såfremt der er dokumenterede transportskader har Lithostone ret og pligt til, uden unødigt ophold at omlevere de beskadigede varer. Afhængig af sæson kan alle varer ikke anses som lagervarer, der må i disse tilfælde påregnes ekstra leveringstid.


Levering til udlandet:


Bestillinger modtaget inden kl. 12.00 på en almindelig arbejdsdag, ekspederes til afhentning på Lithostones lager, den efterfølgende arbejdsdag, levering vil finde sted uden unødigt ophold, afhængig af transportafstand. De aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Inco Terms, der er gældende for den af Lithostone benyttede transportør. Levering sker altid ab fabrik, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Afhængig af sæson kan alle varer ikke anses som lagervarer, der må i disse tilfælde påregnes ekstra leveringstid.


Returvarer:


Såfremt man ønsker at returnere ikke forbrugte produkter, kan dette kun ske mod forudgående skriftlig aftale, og i så fald vil der blive modregnet et returgebyr på 20 %, og ved anbrud af hele paller vil der blive modregnet et retur- og genpakningsgebyr på 30 %, medmindre andet er aftalt skriftligt. Varer der er ældre end 6 mdr., tages ikke retur. Beskadigede varer er udelukkende købers ansvar. Returfragt betales af køber. Ved fejlbestillinger, er kunden selv ansvarlig for returtransport.


Ansvar og forsinkelser:


Lithostone hæfter ikke for driftstab, avancetab, eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse. Lithostone er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for forsinkede leverancer. (Afkald) Lithostone er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Lithostone eller andre, for hvem Lithostone ApS er ansvarlig, som uagtsom.


Ansvar for mangler:


Lithostone er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Ved Levering har køber pligt til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol af det leverede, eventuelle mangler skal, uden unødigt ophold, meddeles Lithostone. Lithostone er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler herunder at foretage omlevering, inden for rimelig tid. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt reklamation ikke har fundet sted senest 2. mdr. efter levering.


Produktansvar:


Lithostone er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Lithostone hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser, indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter, såfremt Lithostone måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Lithostone skadesløs. Såfremt tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne straks underrette den anden herom. Lithostone er ikke ansvarlig på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade, på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Lithostones produkt forårsager. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den samme domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger.


Lithostone er ikke ansvarlig for produktskader som fremkommer ved, at det leverede produkt indgår i farlige eller specielle anvendelser. Herudover er Lithostone ikke ansvarlig, hvor det stilles specifikke krav til det leveredes egenskab eller specifikationer, som går udover hvad sælger har fået oplyst.