indlæser

FORSIDE

Folicur 5 liter svampemiddel Folicur 5 liter svampemiddel

Folicur 5 liter svampemiddel

DKK 3.200,00 DKK 4.000,00
Antal
 
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Udlægget må anvendes til foder eller afgræsning tidligst året efter kornet er høstet. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indehol-der epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstof-fernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).
lithostone leverer alle typer landbrugskemi Registreringsnummer
18-575
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Udlægget må anvendes til foder eller afgræsning tidligst året efter kornet er høstet. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indehol-der epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstof-fernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i korn, vinterraps og frøgræs ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3) Må i vårraps ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskeplad-sen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for speci-fikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbring-ning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og frostfrit
GHS07

Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig

GHS08

Fare for kronisk sundhedsskade

GHS09

Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.