indlæser

FORSIDE

Brandslukker Falck 6 kg

Brandslukker Falck 6 kg

DKK 459,00 DKK 573,75
Antal
 
hos lithostone kan du købe denne pulverslukker som overholder all krav
Pulverslukker med højeffektivt ABC pulver. Leveres med vægophæng. Egnet til at slukke de typer brande, der kan opstå i hverdagsmiljøet. En pulverslukker slukker A-brande (træ, papir og tekstiler), B-brande (brandbare væsker)
Pulverslukker med højeffektivt ABC pulver. Leveres med vægophæng. Egnet til at slukke de typer brande, der kan opstå i hverdagsmiljøet. En pulverslukker slukker A-brande (træ, papir og tekstiler), B-brande (brandbare væsker) og C-brande (gasser). De mindre pulverslukkere egner sig til brug i eksempelvis biler, busser, gaffeltrucks og både.

SIKKERHEDSDATABLAD Pulverslukker
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
Beskrivelse Brandslukkeren er beregnet til ABC-brande (faste materialer, væsker og elektrisk udstyr).
Massefylde 1,3 (brandslukningsmiddel)
Flammepunkt Brandslukningsmidlet er ikke brandbart.
Opløselighed Brandslukningsmidlet er vandopløseligt, men silicium gør processen langsom.
PH 4,5 i 5% vandbaseret opløsning.
Nedbrydning Ved 190°C i flammezone (brandslukningsmiddel).
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Brandslukningsmidlet afgiver ammonium ved kontakt med alkali. Hvis pulveret bliver fugtigt eller hårdt, er det ikke længere bevendt til brandbekæmpelse. Opbevaringstemperatur: -30°C-+60°C. Nedbrydes af vand.
11. TOKSIKOLOGISKE EGENSKABER
Følgende egenskaber gælder for brandslukningsmidlet: Oplysninger om akut toksicitet: Oralt, rotte, LD50 (dødelig dosis 50). Ammoniumsulfat: 3000 mg/kg Monoammoniumfosfat: Ukendt toksicitet: Det er et almindeligt tilsætningsstof i mad. Fordøjelse: Stort set uskadeligt Hudkontakt: Kan forårsage mild irritation Indånding: Indånding af støv kan over længere perioder svække lungefunktionen. Øjenkontakt: Støv kan forårsage gener eller irritation.
12. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Da brandslukningsmidlet er opløseligt i vand kan det nedbringe pH-værdien ved udslip i vandløb. Kontakt behørige myndigheder ved udslip af større mængder. Bemærk: Ammoniumsalte og -fosfater virker som gødning for planter.
13. BORTSKAFFELSE
Bortskaf overflødig pulver og tomme beholdere i henhold til lokale og regionale bestemmelser. Må ikke bortskaffes sammen med alkalier.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
ADR RID
IMDG DGR (fly)
UN-nr: 1044 UN-nr: 1044 Klasse: Klasse: 2 Klasse: 2.2 Element-nr: 6A EmS-nr: 2-13 Etiket-nr: 2/LQ MFAG-nr: 620 Pakkegruppe:
Falck Teknik - Meterbuen 14-16 - 2740 Skovlunde - Tlf. 44 92 33 44 - Fax: 44 92 33 10 - Mail: falckteknik@falck.dk - www.falckteknik.dk