indlæser

FORSIDE

A-tox 25 liter dunk

A-tox 25 liter dunk

DKK 1.895,00 DKK 2.368,75
Antal
 
Effektivt træbeskyttelsesmiddel mod insekter i træværk. 25 liter.
Salgsenhed: 1 stk. Kolli: 1 stk.
Anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb.
Mod husbukke og borebiller i forbindelse med trærestaurering.
Lugtsvag

Klar til brug
Farveløs
Vandbaseret
Brugsanvisning:

Tanaco A-TOX+ anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med angreb af træborende insekter. Anvendes til emner, der skal males og til ikke malede emner, hvor en vis rejsning af træet er uden betydning. Træværket rengøres omhyggeligt inden behandlingen påbegyndes. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs fjernes ved vask. Indholdet omrøres grundigt før brug.

Midlet kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet. Revner og sprækker behandles til bunds. Må ikke fortyndes. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe. Tanaco A-TOX+ er tilsat et sporstof. Således at behandlingen kan kontrolleres. Ved belysning af behandlede flader med en ultraviolet lampe vil lyset reflekteres med et blåligt skær (fluorscens). Kontrollen fortages bedst i mørke eller tusmørke. Effekten er tydeligst umiddelbart efter behandlingen, men aftager med tiden.

Forbrug:

Nyt træ min. 0,25 ltr. pr. m²

Gammelt træ min. 0,50 ltr. pr. m²

Tørretid 2 døgn ved 23 °C ved normal fugtighed (60 %)

Overmalbar 2 døgn.


Må ikke anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur under 5° C eller ved høj luftfugtighed.

Opbevaring:

Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. Forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Lagerbestandighed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. Krav til underlaget: Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstids-punktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3 % og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3 %.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding: Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Indtagelse: Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand. Holdes i ro under opsyn. Søg læge.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes, og forurenet hud vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter. Reg.nr. 179-75

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kemiske bekæmpelsesmidler.

Analyse: Permethrin 0,2 % w/w (0,2g/l) ved 20°C Indeholder permethrin.

Kan udløse allergisk reaktion

Sikkerhedsregler for malerarbejde: 00-3